Napisz

Agroturystyka pokoje na Wiejskiej

Agroturystyka, 57-540 Lądek-Zdrój, ul. Wiejska 35 zobacz na mapie

Typ obiektu:
Agroturystyka

Województwo:
dolnośląskie

Region:
Sudety

Przy kontakcie telefonicznym prosimy powołać się na serwis e-nocleg.pl
Zadzwoń
Napisz
Facebook

Rezerwacja

Przyjazd
Wyjazd

Ceny

Ceny w obiekcie: 35,00 zł za osobę na noc
Pokój dwuosobowy
Nazwa
Osoby
Cena całkowita
Pokój dwuosobowy
Pokaż szczegóły
35,00 zł
35,00 zł za dzień

Za­pra­sza­my do nas przez ca­ły rok.
Na­szym go­ściom pro­po­nu­je­my po­ko­je 1- , 2-, 3- i 4 - oso­bo­we z ła­zien­ka­mi obok i z ła­zien­ka­mi w po­ko­jach w ce­nie od 35 do 45 zł za oso­bę na do­bę.
Proponujemy śniadanie 15 zł / obiadokolacje 25 zł 
Do dys­po­zy­cji jest czaj­nik i lo­dów­ka na sa­li - ja­dal­ni.
Miejsce na samochód oraz Wi-fi
Wy­god­ne spa­nie.

                                                                             WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: www.pokojeladek.plDlaczego warto przyjechać na urlop do Ziemi Kłodzkiej?
Re­jon mi­ni­mal­nie uprze­my­sło­wio­ny.
Tra­sy spa­ce­ro­we, szla­ki tu­ry­stycz­ne i ozna­ko­wa­ne tra­sy ro­we­ro­we.
Je­ździec­two, prze­jażdż­ki brycz­ką.
Sa­mo­cho­do­we i kon­ne raj­dy ple­ne­ro­we.
Strzelnica.
Od­cin­ki spe­cjal­ne – tra­sy raj­dów sa­mo­cho­do­wych (ser­pen­ty­ny).
Wy­ciecz­ki zor­ga­ni­zo­wa­ne, rów­nież po­za Ko­tli­nę Kłodz­ką – Pra­ga i Wie­deń – PTTK.
Obiek­ty sa­kral­ne – Wam­bie­rzy­ce, Gó­ra Iglicz­na, Bar­do Ślą­skie.
Mu­zea: Zie­mi Kłodz­kiej, pa­pier­nic­twa, fi­lu­me­ni­stycz­ne.
Za­byt­ki: Kłodz­ko, By­strzy­ca Kłodz­ka, Lą­dek Zdrój, Mię­dzy­le­sie i wie­le in­nych miej­sco­wo­ści.
Wrzo­sów­ka – Gór­ska Ga­le­ria Ma­lar­stwa „Ka­jów­ka” (od VI do IX), H. Ha­łaj­kie­wicz.
Ru­iny, zam­ki.
Cie­ka­wost­ki: Czerm­na, Pstrąż­na, Mię­dzy­gó­rze,
Wo­dy mi­ne­ral­ne i lecz­ni­cze.
Za­bie­gi w Uz­dro­wi­sku Lą­de­k-Dłu­go­po­le i ogól­noz­dro­wot­ne.
Nar­ciar­stwo zjaz­do­we: Czar­na Gó­ra (1205 m n.p.m.) i Lą­dek Zdrój - stok oświe­tlo­ny.
Spływy pontonem: Bardo.
Te­re­ny wspi­nacz­ko­we: sztucz­ne ścia­ny w Stro­niu Śl. i La­sów­ce, skał­ko­we w Ląd­ku Zdro­ju.
Zbie­ra­nie ka­mie­ni półsz­la­chet­nych – Klet­no.
Sz­tol­nie, tu­ne­le, wy­ro­bi­ska, ko­pal­nie, przej­ścia pod­ziem­ne.
Ja­ski­nie: Nie­dź­wie­dzia, Ra­do­chow­ska, Sol­na Ja­ma.
Pom­ni­ki przy­ro­dy: Ar­bo­re­tum w Ląd­ku Zdro­ju, par­ki w Dłu­go­po­lu Zdro­ju, Go­wo­ro­wie.
Ba­se­ny, pły­wal­nie


Ło­wie­nie ryb, grzy­bo­bra­nie, ło­wiec­two, or­ni­to­lo­gia.
Wie­czo­ry przy ogni­sku, gril­lo­wa­nie, ku­li­gi.
Dro­gi sa­mo­cho­do­we oraz szla­ki pie­sze i ro­we­ro­we do Czech.
...a uzu­peł­nie­nie te­go punk­tu po­wie­rza się mi­łe­mu Go­ścio­wi wg uzna­nia ;-).

                                                                                   WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: www.pokojeladek.pl

Udogodnienia

  • miejsce na ognisko
  • parking
Liczba odsłon: -

Zapytaj o nocleg

Przyjazd
Wyjazd

Mapa